Als de DGA arbeidsongeschiktheid wordt

1 september 2011 | Alle artikelen

1 september 2011 – De directeur groot-aandeelhouder die geen recht heeft op een arbeidsonge-schiktheidsuitkering van de overheid (WIA, WGA), kan zelf een arbeidsonge-schiktheidsverzekering (AOV) regelen. De uitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid, kan ook geregeld worden in de pensioenbrief. Fiscaal voordeel kan bereikt worden met een andere premieroute. In dit artikel behandelen we een aantal aandachtspunten i.v.m. de arbeidsongeschiktheid van de DGA.

Van arbeidsongeschiktheid is doorgaans sprake als iemand langer dan twee jaar aaneensluitend ziek is geweest. Een DGA die ziek is en daarom niet of maar gedeeltelijk kan werken, is geheel of deels arbeidsongeschikt. Zo wordt dat ook door AOV-verzekeraars gezien. We gaan er in dit artikel derhalve vanuit dat ziekte bij de DGA gelijk staat aan arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheidscriterium
De DGA die vanwege arbeidsongeschiktheid niet meer of deels in staat is om te werken, wil graag de inkomsten die hij of zij uit hoofde van zijn of haar functie en werkzaamheden had, gecompenseerd zien. De DGA zit niet te wachten op een beoordeling van 100% arbeidsgeschikt voor de functie van administratief medewerker, simpelweg om het feit dat dat ook tot de werkzaamheden behoort. Toch zijn er AOV’s die van dat principe uitgaan. Het zijn doorgaans goedkope AOV’s die echter niet uitkeren wat de DGA er van verwacht. Het is daarom van belang om goed na te gaan wat het arbeidsongeschiktheidscriterium is. De beste dekking heeft de DGA met het zgn. beroepscriterium: er volgt een uitkering omdat de DGA zijn beroep niet meer of deels kan uitoefenen.

Uitkering wel/niet afhankelijk van omzetderving
AOV’s zijn te verdelen in twee typen verzekeringen: de schade- en de sommenverzekering. De schadevariant keert uit als er schade is. Stel de DGA is voor 50% arbeidsongeschikt, maar weet zijn omzetdaling te beperken tot 20%, dan is hij volgens de schadevariant 20% arbeidsongeschikt. Er is immers niet meer ‘schade’. De sommenvariant keert uit voor dat percentage dat de DGA niet meer kan functioneren, arbeidsongeschikt is. Bij een sommenverzekering gaat het namelijk alleen om de vraag of de DGA arbeidsongeschikt is geworden en niet om de vraag hoeveel schade de DGA of de BV lijdt.

Er zijn ook AOV’s met een soort tussenvariant. Dan is de AOV een schadeverzekering, maar wordt niet gekeken naar het verlies aan omzet of inkomen. Het spreekt voor zich dat deze tussenoplossing de nodige discussie oplevert.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering in de pensioenbrief
In de pensioenbrief kan de BV de toezegging aan de DGA doen van een uitkering of doorbetaling van salaris ingeval er arbeidsongeschiktheid optreedt. Hiervoor hoeft de BV niet persé een AOV te regelen. Het risico is dan uiteraard wel dat vanwege verminderde inkomsten in de BV en door te betalen salaris de BV waarschijnlijk  ‘leeggegeten’ wordt. Daarmee heeft het inkomen i.v.m. de arbeidsongeschiktheid een (erg) tijdelijk karakter. Het is beter om een AOV te sluiten.
Houd daarbij rekening met de mogelijkheid van doorbetaling vanuit de BV vanwege bijvoorbeeld het na-ijleffect van de inspanningen van de DGA. De wachttijd in de AOV kan daarop aansluiten en kan premie besparen.

Fiscaal voordeel AOV-premie: BV of privé?
Als de DGA een AOV geregeld heeft, dan kan deze door de BV of door de DGA in privé betaald en afgetrokken worden. Bij een VpB-tarief van 20% en een dividendbelasting van 25% is het vanaf een IB/LB-tarief van 42% of hoger voordeliger om de AOV in privé te sluiten. Een andere mogelijkheid is om het salaris te verhogen met de premie voor de AOV en de AOV-premie in privé te betalen. Er is dan geen fiscaal voor- of nadeel. Een neveneffect is wel dat het pensioengevend salaris hoger is en daarmee een hoger een pensioen opgebouwd kan worden.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident