Banken en verzekeraars hebben moeite met transparantie

20 maart 2012 | Alle artikelen

20 maart 2012 – Vanaf 1 januari 2013 is het bemiddelaars en adviseurs verboden om provisie te ontvangen bij complexe producten. Dit geldt dan o.a. voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zo worden de kosten van het advies transparant. Banken en direct writers verkopen hun producten zonder externe onafhankelijke adviseurs. Hoeven zij de kosten dan niet inzichtelijk te maken? Het Bureau D&O te Hoevelaken heeft onderzoek gedaan naar hoe er in de branche gedacht wordt over advies- en distributiekosten. Het blijkt dat de markt sterk verdeeld is over hoe het begrip Level playing field na 1 januari 2013 moet worden ingevuld.

Een verbod op provisie betekent dat het intermediair alle kosten van de bedrijfsvoering direct aan de klant in rekening moet brengen. Het moment van afrekenen kan het adviesmoment zijn. Of gedurende de looptijd van het financiële product. Belangrijk is echter dat in de prijs van het advies ook een evenredig deel zit van de totale bedrijfskosten.

Directe aanbieders moeten ook transparant zijn
Ook aanbieders moeten transparant zijn. Het gaat hierbij dan om de kosten van advies en distributie. Door SIS Finance is een systematiek ontwikkeld die moet zorgen dat deze kosten op uniforme wijze worden berekend. Op de juistheid van de berekening moet toezicht gehouden worden door een externe accountant. Per transactie hoeven de kosten niet exact te kloppen maar wel gemiddeld voor een bepaalde categorie transacties.

Regeling in april in wetsontwerp
Minister De Jager heeft de Kamer beloofd in april te komen met het wetsontwerp BGFO 3 waarin deze nieuwe regels zullen worden opgenomen.

7 casusposities
Dinsdagmiddag 13 maart hebben wij aan relaties van Bureau D & O een digitale enquête gezonden. In deze enquête legden wij hen diverse casusposities voor waarbij wij verzochten aan te geven of men denkt dat in die situatie de nieuwe regels inhouden dat er wel of geen transparantie van advies- en distributiekosten moet plaatsvinden. Meer dan 900 respondenten gaven een mening. Het blijkt dat de markt sterk verdeeld denkt. Geconcludeerd moet dan ook worden dat over wat onder gelijke concurrentievoorwaarden wordt verstaan, verschillend wordt gedacht.

In deze nieuwsbrief behandelen wij enkele van deze casusposities en geven aan hoe de respondenten hierop hebben gereageerd.

Het is uiteindelijk echter de wetgever die op dit punt het laatste woord zal hebben.

Casus 1 – Aanbieder die op basis van execution only werkt
Een aanbieder sluit bijvoorbeeld een AOV verzekering op basis van execution only. Er vindt geen advies plaats dus er zijn geen advieskosten. Maar er zijn wel kosten van distributie. Moet de aanbieder die kosten zichtbaar maken voor de klant?

De resultaten:

Casus 2 – De aanbieder werkt via het intermediair
Een aanbieder sluit bijvoorbeeld een hypothecair krediet af bij een consument die gebruik heeft gemaakt van een adviseur. Deze adviseur heeft zijn kosten volledig transparant gemaakt richting de klant. Moet de aanbieder nu ook nog zijn distributiekosten, bijvoorbeeld zijn buitendienst en reclame, transparant maken?

De resultaten:

Casus 3 – Intermediair werkt op basis van execution only
In deze casus heeft het intermediair een website waar klanten op basis van execution only een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen afsluiten. Er is geen advies dus en zijn er geen advieskosten om te tonen. Er zijn uiteraard wel distributiekosten. Zoals bijvoorbeeld de kosten van de site. De bemiddelaar krijgt echter geen provisie. Zijn kosten zal hij dus op andere wijze (van de klant) moeten krijgen. De vraag is of deze bemiddelaar zijn kosten van distributie transparant moet maken?

De resultaten:

Casus 4 – Directe aanbieder moet werkelijke kosten tonen
De directe aanbieder is in deze casus bijvoorbeeld een bank. Eigen medewerkers van de bank adviseren klanten over hypothecair krediet dat door de bank zelf wordt verstrekt. Moet de bank dan de daadwerkelijke kosten voor advies en distributie zoals die gemaakt worden voor dat type hypotheken tonen?

De resultaten:

Casus 5 – Mogen directe aanbieders kruissubsidie toepassen
De bank uit casus 5 bemiddelt in hypothecair krediet dat door de eigen instelling wordt verstrekt. De bank tracht echter de klant voor meer bankdiensten te interesseren, Mag het extra rendement dat de bank daarop maakt in mindering worden gebracht op de kosten van advies en transparantie. Met andere woorden mogen directe aanbieders aan kruissubsidie doen?

De resultaten:

Casus 6 – Mag zelfstandig bemiddelaar aan kruissubsidie doen
In deze casus is het weer de zelfstandig adviseur die een hypothecair krediet adviseert. De klant is bijvoorbeeld een ondernemer. De adviseur wil zijn kosten matigen om daarmee te proberen ook een positie te krijgen op de zakelijke schadeverzekeringen. Mag de zelfstandig adviseur deze kruissubsidie toepassen?

De resultaten:

Waarschuwing
Bureau D & O verwacht dat bij meerdere casusposities de definitieve regeling zal afwijken van hetgeen de meerderheid van de respondenten aangeeft.

Bron: Bureau D&O te Hoevelaken

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident