NBVN luidt de noodklok over pensioen notarissen

15 december 2011 | Alle artikelen

15 december 2011 – “De NBVN, Nederlandse Branche Vereniging Notariaat, luidt de noodklok over de het pensioenfonds voor notarissen, de SNPF. Een door de NBVN gehouden opiniepeiling toonde aan dat meer dan 70% van het notariaat tegen de huidige verplichte deelname is. Een gelijkwaardig percentage was tegen de verplichte koppeling van de arbeidsongeschikt-heidsverzekering aan het pensioen.” Dit staat in een officieel persbericht van de NBVN van 24 november 2011.

Het pensioenfonds voor notarissen heeft te weinig geld in kas. De dekkingsgraad eind november staat voorlopig op 88,4%. Voor elke uit te keren pensioeneuro dragen de premie-betalers 11,6 eurocent bij of teert het fonds 11,6% teveel op haar vermogen in. Dat is wellicht wat te kort door de bocht gesteld, maar maakt het element en belang van intergenerationele solidariteit wel goed duidelijk.

Verplichte deelname opheffen
In het persbericht valt verder te lezen: “De NBVN Stuurgroep Pensioenen kwam tot de conclusie dat op kortere termijn meer invloed cruciaal is en dat op langere termijn de verplichting van deelname aan het pensioenfonds moet worden opgeheven teneinde een vrijere marktsituatie te creëren. Voorts stelde de Stuurgroep dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontkoppeld dient te worden van de pensioenverplichtingen.” Als deze beweging echt serieus wordt en concreet wordt gemaakt, kan dat wel eens een hoog gehalte sneeuwbaleffect op andere verplicht gestelde bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen hebben.

Onderzoek en oordeel DNB
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een professionaliseringsslag van pensioenfondsbesturen. De invoering van nieuwe wetgeving daartoe loopt nog niet echt soepel. Dat het hard nodig is, blijkt uit het volgende. “DNB heeft dit jaar een onderzoek gehouden. Als hoofdconclusie kwam daaruit naar voren dat er te weinig leiding, sturing en controle vanuit het SNPF Bestuur is, zowel op het gebied van het vermogensbeheer als bij de aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de totstandkoming van de nieuwe bestuursstructuur. De vraag is volgens DNB of het Bestuur zich op genoemde terreinen voldoende bewust is van haar verantwoordelijkheden. Het patroon dat DNB ziet is dat het Bestuur haar verantwoordelijkheden te veel heeft uitbesteed en te weinig de leiding neemt. De deskundigheid van het Bestuur is volgens het DNB rapport ontoereikend om sturing te kunnen geven aan, en controle uit te kunnen oefenen op het vermogensbeheer. Er wordt te weinig focus aangebracht en onvoldoende op resultaten gestuurd.”

En dan volgt een passage in het persbericht die goed duidt wat bij veel andere pensioenfondsen ook valt te bespeuren. “Alle ontwikkelingen ten spijt, lijkt het SNPF Bestuur haar koers tot nog toe niet zichtbaar te wijzigen. Immers, vorig jaar werd al melding gemaakt van de uiterst zwakke positie van het Notarieel Pensioenfonds. Het pensioenfonds was toen al een van de weinige fondsen die geen sluitend herstelplan aan de toezichthouder kon overleggen. Bij zo’n herstelplan zou de financiële positie in vijf jaar boven de minimumeisen uitgekomen moeten zijn.”

Wie is de NBVN?
De NBVN, Nederlandse Branche Vereniging Notariaat komt op voor de belangen van notarissen en kandidaat-notarissen. Deze belangenvertegenwoordiging werd bij zeer veel notariskantoren tot voor de oprichting van de NBVN als een ernstig gebrek ervaren. De NBVN werd in mei 2010 opgericht, telde binnen zeer korte tijd meer dan honderd leden en deze groei zet zich voort.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident