Nieuwe vakbekwaamheidseisen tweedepijler pensioen

28 mei 2011 | Alle artikelen
28 mei 2011 – Vanaf 2012 moeten assurantie-intermediairs met pensioencontracten in hun portefeuille een keuze maken of ze wel of niet willen gaan voldoen aan de criteria van het diploma Wft-pensioenen. Die intermediairs die niet willen doorgaan met gespecialiseerd pensioenadvies of hierover twijfelen, kunnen contact met ons opnemen.
Hieronder hebben we met toestemming van Bureau D & O een artikel geplaatst van Bureau D & O van begin juni 2011 dat ingaat op de nieuwe Wft-pensioenmodule.

Nieuwe vakbekwaamheidseisen
Uit onderzoek van de AFM is gebleken dat in de praktijk vaak slecht is geadviseerd over tweedepijler pensioenproducten. Mede op aandrang van de AFM heeft de minister daarom besloten nieuwe vakbekwaamheidseisen te gaan stellen voor de advisering van tweedepijler pensioenproducten. Hieronder valt ook het DGA pensioen.

Adviseren, bemiddelen én beheer
De nieuwe eisen gaan gelden voor het adviseren van tweedepijler pensioenproducten, maar ook voor het bemiddelen in deze producten. Onder bemiddelen wordt echter ook het beheren verstaan. Heeft u dus in het verleden een of meer pensioencontracten afgesloten en zijn deze bij uw kantoor in beheer dan gelden de nieuwe eisen dus ook voor u.

Geen gelijkstelling eerder behaalde diploma’s
Eerder behaalde diploma’s zullen niet zonder meer gelijkgesteld worden met de nieuwe eisen. Hoofdregel is dat iedereen die aan deze nieuwe vergunningseisen moet voldoen, hiervoor een nieuw examen moet afleggen. Voor een volledig beeld lees hierna ook het kopje: Erkenning Verworven Competentie.

Twee groepen. Starters en Vergunninghouders
Bij de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen worden twee groepen financiële dienstverleners onderscheiden.

  • Financieel dienstverleners die na 1 januari 2012 starten;
  • Financieel dienstverleners die op 1 januari 2012 al bestaan en in het bezit zijn van de Wft leven vergunning.

Startende financiële dienstverleners
Nieuwe financiële dienstverleners die na 1 januari 2012 willen starten met de advisering en bemiddeling van tweedepijler pensioenproducten komen pas in aanmerking voor een vergunning nadat zij het diploma pensioen hebben behaald. Op dit moment zijn er nog geen opleidingen beschikbaar en kan nog geen examen worden gedaan. Gelet op de zwaarte van de opleiding is het niet waarschijnlijk dat iemand die in het najaar van 2011 met de studie begint, op 1 januari 2012 over het nieuwe diploma beschikt. Dat betekent dat op dat moment de vergunning pensioen niet kan worden aangevraagd.

Bestaande gevestigde financiële dienstverleners kunnen met deze problematiek geconfronteerd worden, indien men een nieuwe vergunning moet aanvragen in verband met bijvoorbeeld wijziging rechtsvorm. Er is dan sprake van een nieuwe vergunning en men valt dan in beginsel onder de regeling van startende ondernemers. Wij verwachten dat de AFM hiervoor met een passende oplossing komt. Maar voorziet u een wijziging van uw vergunning in de loop van 2012, houd de berichtgeving hierover dan goed in de gaten en neem eventueel tijdig contact met ons op voor advies.

Gevestigde financiële dienstverleners
Gevestigde financiële dienstverleners die voor 1 januari 2012 beschikken over de Wft leven vergunning komen in aanmerking voor een overgangsregeling. Voor 1 februari 2012 dienen zij aan de AFM door te geven dat zij in aanmerking willen komen voor de vergunning Wft module pensioen. Over de wijze waarop dit moet plaatsvinden zullen wij u informeren zodra de AFM dit bekend heeft gemaakt.

Vervolgens dient u voor 1 juli 2012 aan de AFM aan te geven hoe u denkt voor 1 januari 2014 de vereiste kennis te verwerven. Op zichzelf staat het u vrij in de wijze waarop u deze kennis verwerft. Dat kan via zelfstudie, of via een opleiding. Toch zal de AFM geen genoegen nemen met vage uitspraken hoe u denkt deze kennis tijdig te verwerven. Welke “bewijsmiddelen” de AFM aan u denkt te vragen is echter nu nog niet bekend.

Na 1 juli 2012 aanpassing in uw registratie
Het AFM register zal na 1 juli 2012 worden aangepast. Hierbij zijn er twee mogelijkheden:

  1. Bij de naam van uw kantoor staat niet dat u bezig bent de noodzakelijke kennis te verwerven. Vanaf 1 januari 2012 mag u dan niet meer adviseren en bemiddelen in tweedepijler pensioenen. U mag vanaf die datum deze verzekeringen ook niet meer beheren. Aanbieders mogen in dat geval vanaf die datum niet meer met u samenwerken. Doen zij dat toch, dan zijn zij zelf in overtreding. Bestaande pensioencontracten zult u of moeten overdragen aan een financiële dienstverlener die wel deze bevoegdheid heeft, dan wel zult u deze contracten moeten overdragen aan de aanbieder.
  2. Achter uw naam staat wel dat u bezig bent met het verwerven van de noodzakelijke kennis. U mag dan tot 1 januari 2014 adviseren en bemiddelen in tweedepijler pensioencontracten. Aanbieders mogen met u op dit punt dan blijven samenwerken.

Aanbieders moeten contracten actief gaan beheren
Te voorzien is dat aanbieders een grote hoeveelheid collectieve pensioencontracten in beheer krijgen van financiële dienstverleners die zelf na 1 juli 2012 niet langer de bevoegdheid hebben om deze contracten te beheren. De AFM heeft aangegeven van aanbieders te eisen dat deze contracten actief worden beheerd. Aanbieders zullen hiervoor zo nodig aparte organisaties in het leven moeten roepen, dan wel direct deze contracten overdragen aan financiële dienstverleners die wél de bevoegdheid hebben deze contracten te beheren.

Vakbekwaamheid op kantoorniveau
Bij de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen pensioen geldt de volgende regeling:

  1. De feitelijk leidinggevende pensioen moet voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Deze vakbekwaamheid moet blijken uit het behalen van het nieuwe diploma pensioen;
  2. De medewerkers met klantcontact moeten wel deskundig zijn, maar deze vakbekwaamheid hoeft niet te blijken uit een eerder behaald diploma.

Zoals bekend is het voornemen van de minister om met ingang van 1 januari 2014, of 2015, te eisen dat alle medewerkers met klantcontact deskundig zijn, waarbij deze vakbekwaamheid moet blijken uit een eerder behaald diploma. Dit houdt in dat na deze datum dus ook de medewerkers met klantcontact het nieuwe diploma pensioen moeten behalen.

Diploma kan op twee manieren worden verkregen
Het diploma Wft module pensioen kan op twee manieren worden verkregen:

  1. Door het afleggen van een klassiek examen;
  2. Door het met succes deelnemen aan de EVC procedure.

Klassiek examen
Er zullen geen opleidingen of opleidingsorganisaties worden geaccrediteerd. Iedereen mag zelf weten op welke wijze hij de nieuwe kennis verwerft. Maar financiële dienstverleners zullen wel over een diploma moeten beschikken. Dit diploma kan en mag niet door opleidingsorganisaties worden verstrekt, maar uitsluitend door erkende exameninstituten. Een van de methoden om een dergelijk diploma te ontvangen is door met succes deel te nemen aan een “klassiek” examen.

Bij een klassiek examen gaat u op een bepaald moment naar de exameninstelling. Hier zult u examenopgaven moeten maken. Deze opgaven bestrijken de totale stof die u geacht wordt te beheersen. Naast kennis wordt u ook getoetst op vaardigheden. Centraal is echter de gedachte dat u op één moment moet aantonen de totale “lesstof” te beheersen.

De CDFD heeft op 25 mei jl. bekend gemaakt dat dit examen uit twee gedeelten zal bestaan. Een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte. Het is mogelijk dat een kandidaat pas aan het mondelinge deel mag deelnemen indien hij heeft kunnen aantonen het schriftelijke deel met succes te hebben afgelegd. Het schriftelijke deel zal zowel open als meerkeuzevragen bevatten.

Erkenning verworven competentie
De procedure Erkenning Verworven Competentie is de tweede methode waarmee u het diploma Wft module pensioen kunt verwerven. Deze procedure kan ook alleen worden uitgevoerd door erkende exameninstituten en dus niet door opleidingsorganisaties. Opleidingsorganisaties kunnen u wel helpen zich voor te bereiden voor de EVC procedure.

De kern van de EVC procedure is dat eerst vastgesteld wordt over welke competenties u al beschikt. Dat kan zijn op grond van eerdere ervaringen, of eerder behaalde diploma’s. Wij illustreren dit met een fictief voorbeeld.

Stel dat de Wft module pensioen 40 eindtermen kent waaraan iemand moet voldoen wil deze het diploma ontvangen. Stel dat uit onderzoek blijkt dat iemand in de afgelopen 10 jaar op grond van verschillende behaalde diploma’s, advisering in de praktijk, het schrijven van vakartikelen etc. kan aantonen al over 30 eindtermen te beschikken. Dan hoeft de kandidaat in dit voorbeeld nog maar de vakbekwaamheid van 10 eindtermen te verwerven. Hoe de kandidaat deze kennis verwerft mag hij naar eigen inzicht invullen. Meent hij deze ontbrekende kennis te hebben verworven, dan kan hij zich tot het exameninstituut wenden. Deze zal dan in beginsel uitsluitend toetsen of de kandidaat inderdaad inmiddels de ontbrekende kennis van de 10 eindtermen beheerst.

Het verschil met het klassieke examen is dus dat de kandidaat bij de EVC procedure niet op één moment hoeft aan te tonen dat hij de kennis beheerst, die hoort bij de Wft module pensioen.

Regeling is nog niet definitief
Hoewel de contouren van de nieuwe regeling door de minister, CDFD en AFM openbaar zijn gemaakt, leren eerdere ervaringen bij de invoering van de Wfd dat op het laatste moment toch wijzigingen op eerdere publicaties kunnen plaatsvinden. De regeling is pas echt definitief op het moment dat deze in de Staatscourant staat. Via deze speciale nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Bron: Bureau D & O te Hoevelaken. Tekst gemaakt naar inzicht van 26 mei 2011.

Bureau D & O heeft bij het redigeren van deze tekst de nodige zorgvuldigheid betracht. De tekst wordt gratis aangeboden aan relaties van Bureau D & O als algemene attendering op mogelijk relevante ontwikkelingen voor assurantiekantoren. Bureau D & O is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in deze tekst.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident