Pensioenuitvoerders wijzen deelnemers op gevolgen lage rentestand

20 maart 2012 | Alle artikelen

20 maart 2012 – Pensioenuitvoerders vinden het belangrijker worden dat de verwachtingen van consumenten goed aansluiten bij de realiteit. Daarom gaan zij deelnemers nu explicieter wijzen op de invloed die de rentestand* heeft op de te verwachten pensioenuitkering.

Het gaat om deelnemers met een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkeringen op de pensioendatum van een opgebouwd pensioenkapitaal moeten worden aangekocht (dit zijn premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten). Het gaat hierbij vooral om regelingen die door verzekeraars worden aangeboden.

Rentestand heeft invloed op hoogte pensioenuitkeringen
De invloed van de rentestand is met name van belang voor deelnemers in dergelijke regelingen die al op korte termijn met pensioen gaan. Hoe lager de rente, des te lager worden de pensioenuitkeringen. De rentestand heeft geen gevolgen voor deelnemers in verzekerde regelingen waarbij de hoogte van de uitkering gegarandeerd wordt. Deze afspraken liggen contractueel vast.

UPO
Deelnemers in een verzekerde regeling waarbij het pensioen met een kapitaal wordt aangekocht, worden sinds 2008 jaarlijks via het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geïnformeerd over het te verwachten pensioenkapitaal of de beleggingswaarde. Daarbij wordt ook een schatting gegeven van de te verwachten pensioenuitkering. In het UPO wordt er al op gewezen dat het uiteindelijk aan te kopen pensioen afhankelijk is van de dan geldende rente. De nieuwe aanvullende waarschuwingstekst luidt: ‘Let op: gaat u binnenkort met pensioen? Op dit Uniform Pensioenoverzicht staan pensioenindicaties. Daarbij is gerekend met een rentestand van vier procent. Op dit moment is de rentestand aanzienlijk lager dan vier procent. En is het aan te kopen pensioen dus ook aanzienlijk lager.’.

Pensioenuitvoerders zullen deze tekst waar mogelijk al aan het UPO van dit jaar toevoegen. Het Verbond wil onderzoeken of na 2012 een fundamenteler herziening kan worden doorgevoerd, waarbij de berekening van de pensioenuitkering meer in de pas loopt met de actuele rente.

Rentestand niet verwarren met rendement
De extra waarschuwingstekst betreft niet het gehanteerde voorbeeldrendement bij een zogenoemd beleggingspensioen. Hierbij wordt de hoogte van het op te bouwen kapitaal op de einddatum bepaald door de te behalen beleggingsresultaten. Op het UPO voor beleggingsverzekeringen wordt gerekend met een voorbeeldrendement van vier procent. Dit percentage verandert vooralsnog niet op het UPO, omdat dit rendement over de lange termijn bezien haalbaar wordt geacht. Tegenvallende beleggingsresultaten kunnen voor deelnemers met een beleggingspensioen overigens worden beperkt door meer in obligaties te gaan beleggen naarmate de pensioendatum nadert. Deze mogelijkheid wordt door verzekeraars actief aangeboden.

* Grafiek van de rentestand

Bron: Verbond van Verzekeraars

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident