Uitstel betaling van pensioenpremies

24 maart 2020 | Alle artikelen

Gisteravond, maandag 23 maart 2020, maakte het kabinet extra maatregelen bekend i.v.m. het coronavirus. De impact daarvan op de samenleving en het bedrijfsleven is groot. Al op 21 maart maakten pensioenuitvoerder bekend dat ze gaan kijken of uitstel van betaling van pensioenpremies mogelijk kan worden. Dan moet uiteraard nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

De pensioenpremies die werkgevers en werknemers samen betalen bedragen vaak 20 tot 25% van de pensioengrondslag. Dat komt neer om ongeveer 8 tot 18% van het bruto jaarsalaris. Vaak betalen werkgevers 2/3 van deze premie, wat al snel neerkomt op 10% van het salaris. Vanwege de coronacrisis willen de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars met elkaar afspreken dat werkgevers de betaling van pensioenpremies mogen uitstellen. Dat staat in hun gezamenlijk persbericht. Maar uitstel is geen afstel.

De helpende hand van overheid en pensioenuitvoerders

Door de coronacrisis komen veel bedrijven in acute geldnood. Om daar de helpende hand te bieden, konden werkgevers t/m 16 maart 2020 gebruik maken van de werktijdverkorting. Vanaf 17 maart is dat voor nieuwe aanvragen ingetrokken. Daarvoor in de plaats kwam het Noodfonds Overbrugging werkgelegenheid (NOW). Het NOW vergoedt loonkosten, alleen is nog niet helemaal zeker of daar de pensioenpremies ook (geheel) onder vallen. De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg met het kabinet daar wel op aan. Dan zouden zowel de werknemersbijdragen als de werkgeversbijdrage in de pensioenpremie meegenomen moeten worden.

Als aanvulling op deze noodmaatregelen bieden de pensioenuitvoerders nu ook de helpende hand door uitstel van betaling van pensioenpremies mogelijk te willen maken. Daarvoor moeten nog wel afspraken worden gemaakt (zie onder ‘aanvullende afspraken’).

Even niet betalen; toch pensioenopbouw en -dekking

Het niet kunnen betalen van pensioenpremies, kan grote gevolgen hebben voor de werknemers. En ook bijvoorbeeld ingeval van overlijden van een werknemer, ook voor de werkgever. Dat wil niemand. Daarom willen de pensioenuitvoerders uitstel van  betaling van pensioenpremie gaan aanbieden. Dan blijft de pensioenopbouw doorgaan en zijn uitkeringen voor partners- en kinderen, als een werknemer komt te overlijden, ook verzekerd. Ook een arbeidsongeschiktheidspensioen kan onderdeel van de pensioenregeling zijn. Ook daarvoor blijft dan de dekking in stand.

Oplossingen met maatwerk

Er is geen situatie gelijk. Daarom zijn pensioenuitvoerders nu al bezig om betalingsregelingen te treffen. Dat doen ze samen met de steun van werkgevers en werknemers. Dan kunnen we denken aan de volgende oplossingsrichtingen:

• Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling. Daarvoor kan het standaardformulier ingevuld worden wat ook te vinden is op de website van de belastingdienst.

• De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden ruimer gemaakt. Uiteraard binnen wat wettelijk mogelijk is. Hier moet nog extra ruimte voor komen.

• Pensioenuitvoerders zullen minder snel incassobureaus gaan inschakelen of administratieve boetes opleggen. 

Aanvullende maatregelen

Op dit moment is er nog weinig wettelijke ruimte om uitstel van betaling van pensioenpremies te kunnen bieden. Daarom is er op korte termijn overleg tussen het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor werkgevers die al in de problemen verkeren of dat binnenkort verwachten, is het verstandig om nu al contact met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of financieel adviseur op te nemen. Zo kunnen ze samen kijken welke ruimte er in de afspraken tussen deze partijen er nu al zijn, welke maatregelen de werkgever het beste kan nemen en hoe de pensioenuitvoerder daar het beste mee kan omgaan.

Werkgever, neem echter in alle gevallen altijd op tijd contact op met je pensioenuitvoerder. De meeste problemen kun je beter vooraf voorkomen dan ze achteraf moeten repareren. Ook al denk je dat het misschien zo’n vaart niet zal lopen.

© 2004 - 2024 - Mollema Pensioen Consultancy.
Ontwikkeld door Convident